طبق اعلام واحد امتحانات دانشگاه، کلیه امتحانات میان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398 دانشگاه پیام نور مرکز دماوند در جلسه پایانی کلاس ها برگزار خواهد شد. ضمنا شرکت در کلاس های عملی الزامی بوده و تاریخ امتحانات عملی نیز توسط استاد مربوطه و در جلسه کلاس اعلام می شود. 


البته در صورتی که اساتید، تاریخ دیگری را برای امتحان میان ترم و یا امتحان عملی اعلام نمایند، تاریخ جدید از طریق همین صفحه و در جداول زیر اعلام می گردد: 

تاریخ درج: 98/9/27

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نام استاد

تاریخ آزمون میان ترم

ساعت آزمون

تاریخ آزمون عملی

توضیحات

1

شیمی عمومی 1

شیمی

استاد قزوینی

98/9/28

13

اتاق 206

2

آزمایشگاه شیمی عمومی1

شیمی

استاد قزوینی

13

98/9/28

اتاق 206

2

کاربرد طیف سنجی

شیمی

استاد قزوینی

98/9/28

13

اتاق 206

3

شیمی آلی

شیلات

استاد قزوینی

98/9/28

13

اتاق 206


 

تاریخ درج: 98/9/21

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نام استاد

تاریخ آزمون میان ترم

ساعت آزمون

تاریخ آزمون عملی

توضیحات

1

کلیه دروس

حقوق

 استاد رستمی

98/9/24

14


 

تاریخ درج: 98/9/17

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نام استاد

تاریخ آزمون میان ترم

ساعت آزمون

تاریخ آزمون عملی

توضیحات

1

کلیه دروس

ریاضی

استاد نجمدی

98/9/18

10-13

2

نظام های جبران خدمات

مدیریت

استاد بحرینی

98/9/20

10

کل منبع

3

منابع انسانی در قران و حدیث

مدیریت

استاد بحرینی

98/9/20

11

کل منبع


 

تاریخ درج: 98/9/16

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نام استاد

تاریخ آزمون میان ترم

ساعت آزمون

تاریخ آزمون عملی

توضیحات

1

فارسی عمومی

کلیه رشته ها

استاد ماحوزی

98/9/27

12:30

از ابتدا تا سر درس سعدی

2

زراعت عمومی

کشاورزی

استاد صدرائی

98/9/21

9

تا سر فصل 6

3

آبیاری عمومی

کشاورزی

استاد صدرائی

98/9/21

9

تا صفحه 98

1

آمار و احتمالات 1

منابع انسانی و کسب و کار

خانم حاجی آخوندی

98/9/21

13

2

آمار و احتمالات 2

مدیریت و حسابداری

خانم حاجی آخوندی

98/9/19

11:30

3

آمار مهندسی

کامپیوتر

خانم حاجی آخوندی

98/9/19

11:30

4

تحقیق در عملیات 2

مدیریت و حسابداری

خانم حاجی آخوندی

98/9/21

11

5

ریاضی عمومی 1

زیست شناسی

خانم حاجی آخوندی

98/9/21

13

6

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

کامپیوتر

خانم حاجی آخوندی

98/9/21

11

7

حقوق تجارت

فقه و حقوق

خانم صادقی

98/9/17

8

8

حقوق تطبیقی

فقه و حقوق

خانم صادقی

98/9/17

13 

تاریخ درج: 98/9/13

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نام استاد

تاریخ آزمون میان ترم

ساعت آزمون

تاریخ آزمون عملی

توضیحات

1

روش تحقیق (1220959)

حقوق

خانم دکتر باقری پور

98/9/14

13

کل کتاب بصورت تشریحی

2

مباحثی از حقوق مدنی(1220228)

فقه و حقوق

خانم دکتر باقری پور

98/9/21

8

کل کتاب بصورت تشریحی

3

حقوق مدنی1 (1223222)

فقه و حقوق

خانم دکتر باقری پور

98/9/21

10

کل کتاب بصورت تشریحی

4

مدارهای منطقی

کامپیوتر

استاد لطیفی

98/9/19

9

فصل 1 تا 6

 تستی و عملی

5

مبانی مدیریت اسلامی

مدیریت

استاد محمدی

98/9/18

13

کل کتاب

6

مدیریت اسلامی و الگوهای آن

مدیریت

استاد محمدی

98/9/18

13

کل کتاب 

تاریخ درج: 98/9/11

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نام استاد

تاریخ آزمون میان ترم

ساعت آزمون

تاریخ آزمون عملی

توضیحات

1

فیزیولوژی جانوری3

زیست شناسی

 استاد مقصودی

98/9/17

10

جزوه فیزیولوژی3

2

رشد و نمو گیاهی

زیست شناسی

استاد لاسمی

98/9/24

9

از اول کتاب تا آخر اکسین

3

نظارت و راهنمایی آموزشی

علوم تربیتی

استاد پورفتحی

98/9/11

14

-

4

آواشناسی انگلیسی

مترجمی زبان

استاد باباشمسی

98/9/17

13

 

دو سوم حجم کتاب

5

ترجمه متون ادبی

مترجمی زبان

استاد باباشمسی

98/9/18

13

 

دو سوم حجم کتاب

6

نمونه شعر ساده

مترجمی زبان

استاد باباشمسی

98/9/11

13

دو سوم حجم کتاب

7

ترجمه انفرادی1

مترجمی زبان

استاد کاظمی

12

98/9/12

8

تربیت بدنی (خانم ها)

کلیه رشته ها

استاد قبادی

9-12

98/9/19 و 98/9/26

9

ورزش1 (خانم ها)

کلیه رشته ها

استاد قبادی

9-12

98/9/19 و 98/9/26


 

تاریخ درج: 98/9/9

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نام استاد

تاریخ آزمون میان ترم

ساعت آزمون

تاریخ آزمون عملی

توضیحات

1

مبانی و اصول برنامه ریزی درسی

علوم تربیتی

استادمنیره محمدزاده

98/9/21

13-15

تا آخر فصل ششم

2

مدیریت عمومی و مدیریت آموزشی

علوم تربیتی

استاد منیره محمدزاده

98/9/21

17-15

تا آخر فصل نهم

3

روابط انسانی در سازمانهای آموزشی

علوم تربیتی

استادمریم اسماعیلی

98/9/14

9-11

فصل یک و دو

4

آموزش رسانه ای

علوم تربیتی

استاد مریم اسماعیلی

98/9/14

11-13

فصل یک و سه و پنج

5

نظریه توسعه اقتصادی

گروه مدیریت و اقتصاد

استاد صفری پور

98/9/12

10:30

فصل 1و 2و 4 کتاب

6

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

گروه مدیریت و اقتصاد

استاد صفری پور

98/9/12

10:30

فصل 1و 2و 4 کتاب

7

مبانی برنامه ریزی و پیشرفت و عدالت

گروه مدیریت و اقتصاد

استاد  صفری پور

98/9/12

10:30

فصل 1و 2و 4 کتاب

8

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

گروه مدیریت و اقتصاد

استاد  صفری پور

98/912

10:30

فصل 1و 2و 4 کتاب

9

آمار زیستی تئوری و کارگاه

گروه مدیریت و اقتصاد

استاد  صفری پور

98/9/12

13

10

شیمی –محیط زیست

گروه مدیریت و اقتصاد

استاد  صفری پور

98/9/17

13

تا سر صفحه 111 کتاب (چرخه کربن )

11

نقشه کشی صنعتی

گروه مدیریت و اقتصاد

استاد  صفری پور

98/9/17

9

تئوری و عملی

12

حسابداری پیشرفته 1

حسابداری

استاد جلیلی

98/9/21

8

فصول 1 و 2 و 3

13

حسابداری دولتی

مدیریت دولتی و حسابداری

استاد جلیلی

98/9/21

10

فصول 1 و 2 و 3 و 4 و 5

14

روانشناسی فیزیولوژیک

روان شناسی و علوم تربیتی

استاد یوسف وند

98/9/11

15-13

3 فصل اول کتاب به همراه جزوه

15

روانشناسی اجتماعی کاربردی

روان شناسی و علوم تربیتی

استاد یوسف وند

98/9/11

15-13

4 فصل اول 

تاریخ درج: 98/9/3

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نام استاد

تاریخ آزمون میان ترم

ساعت آزمون

تاریخ آزمون عملی

توضیحات

1

اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی

کامپیوتر

خانم نظری

98/9/20

8-12

3 فصل اول کتاب

2

تحلیل و طراحی سیستم ها

کامپیوتر

خانم نظری

98/9/20

13-17

5 فصل اول کتاب

3

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

کامپیوتر

خانم نظری

98/9/17

8-12

5 فصل اول کتاب

4

اصول فناوری اطلاعات

کامپیوتر

خانم نظری

98/9/17

13-17

3 فصل اول کتاب

5

فناوری اطلاعات IT

کامپیوتر

خانم نظری

98/9/17

13-17

3 فصل اول کتاب

6

خانواده در نگرش اسلام

علوم تربیتی

خانم حشمتی پور

98/9/14

8-9:30

4 فصل اول کتاب (تشریحی)

7

روانشناسی راهنمایی و مشاوره

علوم تربیتی

خانم حشمتی پور

98/9/14

9:30-11

فصل 6 و 7 حذف است (تستی )

8

مدار الکتریکی

کامپیوتر

خانم کمیاب

98/9/14

14

تا آخر فصل 4

9

سیگنال سیستمها

کامپیوتر

خانم کمیاب

98/9/19

14

تا آخر فصل 2


 

تاریخ درج: 98/9/2

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نام استاد

تاریخ آزمون میان ترم

ساعت آزمون

تاریخ آزمون عملی

توضیحات

1

اصول مشاوره سالمندی

1217273

1211101

خانم دماوندیان

98/9/26

11:00

کل کتاب به جز فصل6

2

متون روانشناسی 2

 

1217255

خانم دماوندیان

98/9/19

13:30

10 فصل اول

3

زبان تخصصی روان شناسی 2

1212021

خانم دماوندیان

98/9/19

13:30

10  فصل اول

4

روانشناسی شخصیت

1217238

1211407

خانم دماوندیان

98/9/19

9:00

کل کتاب (منهای حذفیات)

5

روانشناسی رشد2

1217226

خانم دماوندیان

26/09/98

9:00

کل کتاب (منهای حذفیات)

6

روانشناسی تحولی2

1211408

خانم دماوندیان

98/9/26

9:00

کل کتاب (منهای حذفیات)

7

متون تخصصی

1117232

خانم دماوندیان

98/9/26

13:30

10  فصل اول

8

متون تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی

1217049

خانم دماوندیان

98/9/26

13:30

10  فصل اول

9

متون تخصصی

1211639

خانم دماوندیان

98/9/26

15:00

فصول11و12و13و14 از کتاب مدیریت آموزشی و فصول 1-5-6-10 ازکتاب زبان تخصصی (کردستانی-زارع)

10

روانشناسی عمومی 2

مباحث اساسی 2

1217212

1217006

خانم دماوندیان

98/9/5

15:00

فصول 9و10و11و12

11

روانشناسی عمومی1

1217373

خانم دماوندیان

98/9/19

11:00

فصول 1و2و3و4و7و8

12

مباحث اساسی 1

1217004

1217208

خانم دماوندیان

98/9/26

فصول 1-2-3-4-7و8 دانشجویان کد1217004 صرفا به سوالات طرح شده از فصول مشترک با سایرکدها پاسخ می دهند

 

تاریخ درج: 98/8/25

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نام استاد

تاریخ آزمون میان ترم

ساعت آزمون

تاریخ آزمون عملی

توضیحات

4

انقلاب اسلامی ایران

علوم انسانی

دکتر فروزان

98/9/20

10-11

از تمام فصول کتاب

5

انقلاب اسلامی ایران

علوم پایه

دکتر فروزان

98/9/20

10-11

از تمام فصول کتاب

6

انقلاب اسلامی ایران

علوم پایه

دکتر فروزان

98/9/20

10-11

از تمام فصول کتاب

7

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

علوم پایه

دکتر فروزان

98/9/20

8-9

از تمام بخش های کتاب بجز بخش 4

8

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

علوم انسانی

دکتر فروزان

98/9/20

9-10

از تمام بخش های کتاب بجز بخش 4

 

تاریخ درج: 98/8/18

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نام استاد

تاریخ آزمون میان ترم

ساعت آزمون

تاریخ آزمون عملی

توضیحات

1

آشنایی با کتابخانه مهارت های ..

علوم تربیتی

1211657

خانم محمدزاده

اصلاحیه: از

98/8/21

به

98/9/21 منتقل شد

10-12

تا آخر فصل 4 ص 118 کتاب هادی شریف مقدم و ملیحه نیک کار

2

اصول حسابداری 1

همه رشته ها

خانم موتمنی

98/9/14

8-10

تا پایان فصل 5 کتاب

3

اصول حسابداری 3

همه رشته ها

خانم موتمنی

98/9/14

13-15

فصول 3 و 4

 

تاریخ درج: 98/8/14

ردیف

نام درس

رشته تحصیلی

نام استاد

تاریخ آزمون میان ترم

ساعت آزمون

تاریخ آزمون عملی

توضیحات

1

مدیریت استراتژیک

مدیریت کسب و کار

دکترحدادزاده

98/8/23

9 صبح

فصول 3 و 4 و 5 به صورت تشریحی

2

ارزشیابی آموزشی

علوم تربیتی

خانم محمدزاده

98/8/23

8-10

امتحان تا آخر فصل4 کتاب ارزشیابی آموزش دکتر علیرضا کیامنش ص102

3

آشنایی با کتابخانه مهارت های ..

علوم تربیتی

1211657

خانم محمدزاده

98/8/21

10-12

تا آخر فصل 4 ص 118 کتاب (هادی شریف مقدم و ملیحه نیک کار)